تاریخ های مهم
 
 
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات
1401/03/08
 
اعلام نتایج داوری مقالات 
1401/03/10
 
اخرین مهلت ثبت نام
1401/03/12

 

 
 
کنفرانس 
1401/04/10